Home Chưa phân loại Giải thích các phí

Giải thích các phí

by
ID
Loại
Thời gian
Thanh toán của khách hàng (VND)
Chiết khấu của nền tảng (VND)
Hoàn tiền (VND)
Phí thanh toán (VND)
Phí vận chuyển (VND)
Hoa hồng liên kết (VND)
Điều chỉnh phí vận chuyển (VND)
Hoàn phí (VND)
Bồi thường của Dịch vụ khách hàng (VND)
Điều chỉnh khuyến mại (VND)
Điều chỉnh khác (VND)
Số tiền quyết toán (VND)
Nhận dạng giao dịch
Đơn hàng
Điều chỉnh
Thời gian quyết toán
Số tiền thanh toán của khách hàng
Danh mục này trình bày các chi phí khuyến mại được nền tảng trợ cấp, có thể bao gồm phiếu giảm giá và các sự kiện khuyến mại khác do nền tảng tổ chức.
Số tiền hoàn lại của khách hàng
Phí dịch vụ kỹ thuật được tính cho thanh toán trực tuyến, hoàn tiền, quyết toán và các chức năng khác của nền tảng
Khi quyết toán với người bán, 2.5% của mỗi đơn hàng (số tiền thanh toán-số tiền hoàn lại) sẽ được khấu trừ làm phí xử lý thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán
Phí vận chuyển được trả trước cho nhà cung cấp dịch vụ giao nhận để giao sản phẩm của bạn khi người mua đã chọn dịch vụ giao nhận được nền tảng hỗ trợ

You may also like

Leave a Comment