Home Chưa phân loại Kiểm tra hóa đơn thuế của bạn

Kiểm tra hóa đơn thuế của bạn

by
Bạn có thể tải xuống và xem lại hóa đơn thuế của mình trong Tài chính > Trung tâm hóa đơn trong Trung tâm người bán.
Hóa đơn bao gồm các thông tin được phân loại theo hạng mục sau đây:

1.Phí dịch vụ nền tảng

2.Phí hoa hồng liên kết

Nhập thông tin thuế của bạn vào Hồ sơ người bán để đảm bảo hóa đơn có chứa thông tin của bạn.
Bạn có thể sử dụng tính năng Xuất hàng loạt để xuất hóa đơn lên đến 3 tháng cùng một lúc.

Bạn có thể xem các tập tin đã xuất trong phần Lịch sử xuất.
Lưu ý

1.Hóa đơn sẽ được tải lên vào ngày đầu tiên của tháng trong tháng trước.

2.Nếu không có hóa đơn nào, nghĩa là các đơn hàng trước đó của bạn chưa thể xuất hóa đơn hoặc thông tin thuế của bạn bị thiếu. Bạn có thể thêm Thông tin thuế qua Tài khoản của tôi > Thông tin doanh nghiệp > Thông tin thuế. Sau đó, bạn sẽ có thể tải xuống hóa đơn của bạn từ tháng tới.

You may also like

Leave a Comment