Home Chưa phân loại Trung tâm người bán: Chiết khấu sản phẩm và ưu đãi chớp nhoáng có thể áp dụng cho cấp SKU & người bán

Trung tâm người bán: Chiết khấu sản phẩm và ưu đãi chớp nhoáng có thể áp dụng cho cấp SKU & người bán

by
 Các bước cài đặt Trung tâm người bán
Chiết khấu sản phẩm
Bước 1: Đường dẫn
 • Vào: Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Công cụ khuyến mãi -> Chiết khấu sản phẩm -> Tạo
a
Bước 2:  Điền thông tin cơ bản
Bạn cần điền thông tin cơ bản:
 • Tên khuyến mãi
 • Thời hạn khuyến mãi (Lưu ý: theo giờ địa phương)
 • Loại chiết khấu
 • Phần trăm giảm: Giá được giảm theo tỷ lệ phần trăm được đặt trước.
 • Giá cố định: Giảm giá bằng cách đặt số tiền cố định.
 • Sản phẩm (chọn cấp độ SPU hoặc SKU)
 • Sản phẩm: Đặt chiết khấu cho SPU
 • SKU: Đặt chiết khấu cho thứ nguyên SKU
Bước 3: Chọn sản phẩm/SKU
1. Chọn sản phẩm
 • Nhấp vào “Chọn sản phẩm” để chọn sản phẩm bạn muốn đặt chiết khấu
 • Cài đặt “chiết khấu”, “tổng giới hạn khuyến mãi” & “giới hạn mua của người mua” cho từng sản phẩm/hàng loạt
 • Cài đặt cho từng sản phẩm:
Chọn sản phẩm cần áp dụng, cài đặt “chiết khấu”, “tổng giới hạn khuyến mãi” & “giới hạn mua của người mua” đằng sau từng cột sản phẩm và nhấp vào “Gửi”
Điền thông tin về “chiết khấu”, “tổng giới hạn khuyến mãi” & “giới hạn mua của người mua” trước khi “cập nhật hàng loạt”, sau đó chọn sản phẩm cần áp dụng và nhấp vào “Gửi”

 Chọn SKU
 • Nhấp vào “Chọn sản phẩm” để chọn SKU bạn muốn đặt chiết khấu
 • Đặt “giới hạn mua của người mua”: Chọn sản phẩm cần áp dụng, đặt thông tin về “giới hạn mua của người mua” đằng sau cột sản phẩm
 • Chọn “Không giới hạn”, nghĩa là không có giới hạn mua cho một sản phẩm duy nhất và một SKU duy nhất
 • Chọn “Đặt giới hạn”, nghĩa là có giới hạn số lượng sản phẩm chỉ có thể mua theo SPU, là tổng giới hạn mua của tất cả các SKU có trong sản phẩm
 • Chọn “Không áp dụng”, nghĩa là bạn có thể đặt giới hạn mua tương ứng thông qua từng SKU – và đây là cách duy nhất để làm điều này
 • Đặt “chiết khấu” & “tổng giới hạn khuyến mãi”: Chọn sản phẩm cần áp dụng, đặt thông tin về “chiết khấu” &, “tổng giới hạn khuyến mãi” đằng sau mỗi cột SKU trong sản phẩm tương ứng

Ưu đãi Chớp nhoáng
Bước 1: Đường dẫn
 • Vào: Trung tâm người bán -> Khuyến mãi -> Công cụ khuyến mãi -> Ưu đãi chớp nhoáng -> Tạo 
Bước 2: Kiểm tra yêu cầu 
 • Điều khoản & điều kiện
 • Yêu cầu về giá
 • Sản phẩm có lịch sử đặt hàng trong 30 ngày qua: Giá Ưu đãi Chớp nhoáng phải thấp hơn hoặc bằng giá thấp nhất mà người dùng thanh toán trong tất cả đơn hàng, trừ các đơn hàng Ưu đãi Chớp nhoáng trong 30 ngày qua (không bao gồm phí vận chuyển, thuế hoặc bất kỳ khoản chiết khấu nào khác do TikTok cung cấp).
 • Sản phẩm không có lịch sử đặt hàng: Giá Ưu đãi chớp nhoáng phải thấp hơn giá bán lẻ ban đầu.
 • Các hạn chế khác
 • Chỉ có thể áp dụng Ưu đãi Chớp nhoáng cho một mặt hàng.
 • Ưu đãi Chớp nhoáng có mức độ ưu tiên cao nhất trong tất cả các hoạt động tiếp thị kinh doanh. Nếu một sản phẩm có cả Ưu đãi chớp nhoáng và khuyến mãi chiết khấu, chỉ giá Ưu đãi chớp nhoáng được hiển thị cho phía người mua.
Bước 3: Điền thông tin cơ bản
Bạn cần điền thông tin cơ bản:
 • Tên khuyến mãi
 • Thời hạn khuyến mãi (Lưu ý: theo giờ địa phương)
 • Lưu ý: thời hạn khuyến mãi không được quá 72 giờ
 • Sản phẩm (chọn theo sản phẩm – SPU hoặc SKU)
 • Sản phẩm: Đặt ưu đãi chớp nhoáng cho SPU
 • SKU: Đặt ưu đãi chớp nhoáng cho SKU
Bước 4: Chọn sản phẩm/SKU
1. Chọn sản phẩm
 • Nhấp vào “Chọn sản phẩm” để chọn sản phẩm bạn muốn đặt ưu đãi chớp nhoáng
 • Cài đặt “giá ưu đãi”, “tổng giới hạn khuyến mãi” & “giới hạn mua của người mua” cho từng sản phẩm/hàng loạt
 • Cài đặt cho từng sản phẩm:
Chọn sản phẩm cần áp dụng, cài đặt “giá ưu đãi”, “tổng giới hạn khuyến mãi” & “giới hạn mua của người mua” đằng sau từng cột sản phẩm và nhấp vào “Gửi”

 • Cài đặt hàng loạt:
Điền thông tin về “giá ưu đãi”, “tổng giới hạn khuyến mãi” & “giới hạn mua của người mua” trước khi “cập nhật hàng loạt”, sau đó chọn sản phẩm cần áp dụng và nhấp vào “Gửi”

Chọn SKU
 • Nhấp vào “Chọn sản phẩm” để chọn SKU bạn muốn đặt ưu đãi chớp nhoáng
 • Đặt “giới hạn mua của người mua”: Chọn sản phẩm cần áp dụng, đặt thông tin về “giới hạn mua của người mua” đằng sau cột sản phẩm
 • Chọn “Không giới hạn”, nghĩa là không có giới hạn mua cho một sản phẩm duy nhất và một SKU duy nhất
 • Chọn “Đặt giới hạn”, nghĩa là có giới hạn số lượng sản phẩm chỉ có thể mua theo SPU, là tổng giới hạn mua của tất cả các SKU có trong sản phẩm
 • Chọn “Không áp dụng”, nghĩa là bạn có thể đặt giới hạn mua tương ứng thông qua từng SKU – và đây là cách duy nhất để làm điều này

 

 • Đặt “giá ưu đãi” & “tổng giới hạn khuyến mãi”: Chọn sản phẩm cần áp dụng, đặt thông tin về “giá ưu đãi” &, “tổng giới hạn khuyến mãi” đằng sau mỗi cột SKU trong sản phẩm tương ứng

Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi về chương trình khuyến mãi được thiết lập
 1. 1. Có thể sửa đổi “tổng giới hạn khuyến mãi” và “giới hạn mua của người mua” với các chương trình khuyến mãi mới tạo không?
Có thể sửa đổi cả “tổng giới hạn khuyến mãi” & “giới hạn mua của người mua”. Tuy nhiên, tổng giới hạn mua chỉ có thể tăng lên dựa trên thiết lập ban đầu.
 1. 2. Có thể thiết lập giới hạn khuyến mãi cho cả sản phẩm hay SKU của sản phẩm cùng một lúc không?
Không. Khi chọn một sản phẩm cho một chương trình khuyến mãi, bạn chỉ có thể chọn hoặc là sản phẩm, hoặc là SKU.
 1. 3.Sự khác biệt giữa “tổng giới hạn khuyến mãi” & “giới hạn mua của người mua” của sản phẩm và SKU là gì?
Chức năng & logic
Tổng giới hạn khuyến mãi
Giới hạn mua của người mua
Ví dụ
Sản phẩm
Số lượng tổng giới hạn khuyến mãi đối với tất cả các SKU trong sản phẩm này
Số lượng giới hạn mua của một người mua đối với tất cả các SKU trong sản phẩm này
Chương trình đặt tổng giới hạn khuyến mãi của iPhone 14 (bao gồm 128G & 256G) trong Sản phẩm là 100 sản phẩm và giới hạn khuyến mãi của người mua là 1 sản phẩm:
Số lượng tổng giới hạn khuyến mãi của iPhone 14 128G và 256G là 100 sản phẩm và giới hạn mua của người mua đối với 1 người là 1 sản phẩm (nghĩa là chọn một trong hai SKU)
SKU
Tổng giới hạn khuyến mãi của SKU này
Giới hạn mua của một người mua cho SKU này
Đặt tổng giới hạn khuyến mãi của SKU thành 100 và giới hạn mua của người mua là 1:
Tổng giới hạn khuyến mãi của SKU này là 100 và giới hạn mua của người mua đối với SKU này là 1 sản phẩm.
Các câu hỏi về hoạt động liên quan đến lượng hàng
 1. 1.Về kiểm soát lượng hàng: Giới hạn mua của người mua được thiết lập trước đây trong sản phẩm sẽ thay đổi như thế nào sau khi tính năng mới được ra mắt?
Kiểm soát tồng kho
Logic
Ví dụ
Trước khi cập nhật
Giới hạn mua của người mua là giới hạn mua của mỗi SKU
Khi tiết lập giới hạn mua cho iPhone 14 là 1 sản phẩm:
Người dùng có thể mua một iPhone 14 128G và một iPhone 14 256G
Sau khi cập nhật
Giới hạn mua của người mua là tổng số lượng giới hạn mua đối với mỗi SKU trong sản phẩm
Khi tiết lập giới hạn mua cho iPhone 14 là 1 sản phẩm:
Người dùng có thể mua một iPhone 14 128G hoặc một iPhone 14 256G (chỉ một trong hai SKU)
 1. 2.Về kiểm soát lượng hàng: Tổng giới hạn khuyến mãi được thiết lập trước đây của sản phẩm sẽ thay đổi như thế nào sau khi tính năng mới được ra mắt?
Sau khi ra mắt chức năng mới, chỉ có thể nâng số tổng giới hạn khuyến mãi của chương trình.

You may also like

Leave a Comment