Home Chưa phân loại Tài khoản của tôi – Tất cả thông tin về Cài đặt và Cá nhân hóa tài

Tài khoản của tôi – Tất cả thông tin về Cài đặt và Cá nhân hóa tài

by

1 Hồ sơ Người bán 

Thông tin tài khoản
 • Tìm và tùy chỉnh các thông tin tài khoản cơ bản sau đây của bạn
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Mật khẩu
 • Tài khoản đăng nhập
Thông tin Người bán
 • Tìm và tùy chỉnh các thông tin sau trong trang này:
 • Logo cửa hàng
 • Mã cửa hàng
 • Loại doanh nghiệp
 • Loại người bán
 • Tên cửa hàng
 • Cài đặt Chế độ Ngày lễ
ca-nhan
Thông tin Doanh nghiệp
 • Tìm và tùy chỉnh các thông tin sau trong trang này:
 • Tên công ty
 • Mã số đăng ký công ty (NIB)
 • Cài đặt Thông tin thuế
 • Tùy chọn hóa đơn
 • Mã số thuế (NPWP)
thong-tin
Nhãn hiệu
 • Tìm, thêm và quản lý các nhãn hiệu của bạn tại đây
 • Bạn có thể xem trạng thái nhãn hiệu, xóa hoặc gửi lại
Địa chỉ Kho hàng/Lấy hàng
 • Tìm và tùy chỉnh các thông tin sau trong trang này:
 • Địa chỉ Kho hàng/Lấy hàng
 • Địa chỉ trả hàng
Thanh toán
 • Tìm và tùy chỉnh các thông tin sau trong trang này:
 • Thông tin Tài khoản quyết toán hiện tại
 • Thay đổi hoặc thêm tài khoản quyết toán khác
tiktokad3

2 Quản lý người dùng 

tiktokad2
Quản lý hoạt động quản lý người dùng Cửa hàng TikTok của bạn cũng như chỉ định vai trò cho các tài khoản liên quan tương ứng. Các vai trò có thể được chỉ định là người dùng gồm:

 

 • Quyền truy cập đầy đủ tài khoản của tôi
 • Sản phẩm
 • Tài chính
 • Liên kết
 • Khuyến mại
 • Dịch vụ Khách hàng
 • Thực hiện đơn hàng

3 Tài khoản TikTok được liên kết 

tiktokad1
Quan trọng:
 • Sau khi liên kết tài khoản của tôi chính thức, bạn có thể liên kết tối đa 4 tài khoản tiếp thị.
 • Các tài khoản được liên kết chỉ có thể được hủy liên kết vào ngày hôm sau.
 • Có thể thực hiện tối đa 10 lần liên kết trong vòng 180 ngày.

You may also like

Leave a Comment