Home Chưa phân loại Tôi có cần cung cấp Mã số thuế không?

Tôi có cần cung cấp Mã số thuế không?

by
Vào ngày 29 tháng 9 năm 2021, Bộ tài chính Việt Nam đã ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn triển khai Luật quản lý thuế và Nghị định chính phủ 126/2020/ND-CP, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Để tuân thủ nội dung cập nhật của luật thuế địa phương, TikTok Pte. Ltd. (“TikTok”) sẽ tiến hành đăng ký thuế Việt Nam và chịu trách nhiệm nộp thuế tại Việt Nam với các khoản phí mà TikTok thu khi bạn sử dụng TikTok Shop. 
  • Nếu tổ chức của bạn đã đăng ký thuế tại Việt Nam, vui lòng cung cấp Mã số thuế của Tổ chức bạn (“Mã số thuế của bạn”) cho TikTok. Sau khi Mã số thuế của bạn được xác minh, các khoản phí mà TikTok thu sẽ là số tiền thuần của các khoản thuế của Việt Nam
  • Nếu tổ chức của bạn không đăng ký thuế tại Việt Nam hoặc Mã số thuế do bạn cung cấp chưa được xác minh, các khoản phí mà TikTok thu sẽ bằng với các khoản phí bao gồm các khoản thuế của Việt Nam
Để làm rõ, các khoản thuế của Việt Nam bao gồm cả Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) và Thuế thu nhập doanh nghiệp (“CIT”). Hiện tại, phí nền tảng của chúng tôi chịu thuế suất 5% đối với cả thuế GTGT và CIT.
Minh họa cách tính thuế
  • Nếu bạn đã cung cấp mã số thuế và mã số thuế này đã được xác minh:
Phí dịch vụ TikTok
(bao gồm Thuế Việt Nam)
5.000,00
Thuế GTGT mà bạn phải chịu và thanh toán thay cho TikTok
5.000,00*5%=250,00
Thuế CIT mà bạn phải chịu và thanh toán thay cho TikTok
(5.000,00-5.000*5%)*5%=237,50
Tổng số tiền phải trả được ghi trên hóa đơn
(hoặc số tiền không bao gồm Thuế Việt Nam)
5.000 – Số tiền thuế GTGT – Số tiền thuế CIT  
 = 5.000,00 – 250,00 – 237,50 
= 4.512,50
Số tiền thực thanh toán cho TikTok
4.512,50
  • Nếu bạn chưa cung cấp mã số thuế hoặc mã số thuế mà bạn cung cấp chưa được xác minh:
Phí dịch vụ TikTok
(bao gồm Thuế Việt Nam)
5.000,00
Thuế GTGT sẽ được TikTok thu và thanh toán cho cơ quan thuế
5.000,00*5%=250,00
Thuế CIT sẽ được TikTok thu và thanh toán cho cơ quan thuế
(5.000,00-5.000*5%)*5%=237,50
Tổng số tiền phải trả được ghi trên hóa đơn
(hoặc số tiền bao gồm Thuế Việt Nam)
5.000,00
Số tiền thực thanh toán cho TikTok
5.000,00
Làm thế nào để cung cấp Mã số thuế trên TikTok Shop?

You may also like

Leave a Comment